GDPR


Hur vi hanterar dina personuppgifter
För att kunna förse dig som kund med så relevanta tjänster och erbjudanden som möjligt behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dem. Därför gör vi det med största möjliga hänsyn till din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer för vårt dataskyddsarbete är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Den här informationstexten förklarar hur Telgekoncernen samt dotterbolag samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du läser och förstår denna information och vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster. Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: dataskyddsombud@telge.se

Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här

  1. Ändamålet: Vi behöver behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med dig. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig. Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring, redovisning och deklaration) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.
  2. Laglig grund: I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.
  3. Övrigt: Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig (till exempel hälsoinformation) och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel om din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (ttill exempel för att ge dig kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter, särskilt när denne finns utanför EU/EES. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Vår utgångspunkt är att vi ska behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt, göra dem tillgängliga för så få som möjligt och så att du kan förutse varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Nedan beskriver vi närmare, dels hur Telgekoncernen övergripande samlar in och använder dina personuppgifter. Dels redovisar vi mer specifikt hur respektive dotterbolag och verksamhetsområde samlar in och använder dina personuppgifter.

Eftersom Telgekoncernen värnar om din personliga integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter hanterar vi personuppgifter med största möjliga hänsyn. Våra vägledande principer för vårt dataskyddsarbete är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Telgekoncernen består av olika bolag och personuppgiftsansvarig (PuA) kan variera utifrån vilket bolag som tillhandahåller en tjänst samt vem som ansvarar för ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dessa villkor och ansvar och enligt gällande lagstiftning.

Genom att använda Telgekoncernens tjänster, accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter såsom de är beskrivna i denna informationstext om hur Telgekoncernen hanterar dina personuppgifter.

Vi vill bland annat använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du kryssar i rutan om att du vill ha information om Telgekoncernen och våra tjänster via elektroniska kommunikationskanaler, såsom e-post, samtycker du till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.


Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss.
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser, sociala medier, använder vår kundportal Kundo, använder tjänsten Mina Sidor, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:
• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
• Betalningsinformation – fakturainformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra kundförhållandet, till exempel för att uppfylla beställningar av tjänster, våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du beställer eller begär från oss.

Information vi samlar in om dig.
När du använder våra tjänster (till exempel använder vår kundportal eller Minasidor), kan vi samla in följande information:
• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Finansiell information - din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
• Historisk information - dina tidigare tjänster.
• Information om hur du interagerar med Telge - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
• Enhetsinformation – till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, webbloggar, tidszon, operativsystem, plattform, trafikdata och annan relevant kommunikationsdata.
• Geografisk information – platsdata såsom din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå i ett avtal med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Exempelvis administration av erbjudna tjänster, information, marknadsföring av våra tjänster, profilering (en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete.

Vad gör vi med din information?
Personuppgifter i samband med Sommarskoj har följande syften:
• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
• Teckna försäkring för deltagare i Sommarskoj.
• För att försäkra att deltagande barn och ungdomar bor i Södertälje kommun.
• Tillhandahålla information till våra underleverantörer, föreningar som arrangerar Sommarskoj. Personuppgifterna lämnar dock aldrig Telges system utan underleverantörer får tillgång via det.

Vilka kan hantera din information?
Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälplig vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med personuppgiftsbiträden.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster. Detta i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ska använda någon av våra betalningsmetoder eller tjänster, och för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Övriga. Logistik- och transportföretag som levererar produkter kopplade till våra tjänster. Det kan exempelvis handla om företag och samarbetspartners som hanterar tryck, kuvertering och/eller utskick av t ex blanketter, brev, avier och fakturor.
Avyttring/försäljning. Vi kan komma att dela din information till tredje part i det fall vi säljer eller köper verksamheter eller tillgångar. Vi kan då komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Telgekoncernen strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda dina data, kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som lämnats i samband med Sommarskojregisteringen kommer att raderas senast december 2018.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Rätt att få tillgång egna uppgifter (registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall behöver rättning ske i ursprungsregister hos till exempel leverantörer eller samarbetspartners. Tänk på att du som använder tjänsten Mina Sidor därigenom kan ändra vissa uppgifter direkt.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t ex sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis komma från hyreslagstiftning, bokförings- och skattelagstiftning eller bank- och penningtvättslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Frågor eller klagomål
Om du har frågor, vill utöva någon av dina rättigheter eller anser att dina rättigheter inte respekteras eller om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Telgekoncernens Dataskyddsombud, e-post: dataskyddsombud@telge.se. Dessutom har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur använder Telgekoncernen cookies?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse online. För mer information om hur Telgekoncernen använder cookies och liknande, se vår informationstext Om cookies


Information om Telgekoncernens användning av sociala medier

Telge finns representerade i ett flertal sociala medier. Tänk på följande när du använder våra sociala mediekanaler:
1. Skicka inte känslig information om vare sig dig själv eller någon annan, som personuppgifter eller information som innehåller särskilt skyddsvärda uppgifter (personnummer, brottsuppgifter, värderande omdömen, löner, förmögenhet, betyg, kreditvärde etc) via våra sociala medier. Använd alternativa kontaktvägar för personliga ärenden.
2. Inlägg som kränker enskildas personliga integritet och/eller som omfattas av sekretess får inte läggas upp i våra sociala mediekanaler.
3. Sprid inte personlig information om tredje person. Sådana inlägg kommer att tas bort.
4. Kommentarer och inlägg får inte innehålla: förtal, personangrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material, kommersiella budskap eller reklam.
5. Kommentarer som avviker helt ämnesmässigt från ursprungsinlägg eller tidigare kommentarer kommer att tas bort.
6. Inlägg som läggs upp i våra sociala mediekanaler kan komma att användas av tredje part, vilket vi inte har möjlighet att påverka eller kontrollera.
Kommentarer och inlägg som bryter mot ovanstående punkter 1-5 kommer att tas bort.

Om du har frågor, klagomål eller anmälan om kränkande kommentarer vänder du dig till den e-postadress och det telefonnummer som finns i den aktuella sociala mediekanalen. I andra hand till Telgekoncernens kommunikationsavdelning, e-post kommunikation@telge.se eller Telgekoncernens pressjour, telefon 08-550 220 50
Du har också alltid möjlighet att vända dig direkt till Telgekoncernens Dataskyddsombud, e-post dataskyddsombud@telge.se eller till Datainspektionen.

Kontakta oss

Telge (i Södertälje) AB med organisationsnummer 556307-6867 har sitt säte på Storgatan 42, 151 27 Södertälje.

Telgekoncernen värnar om din integritet och har utsett ett dataskyddsombud som du når på dataskyddsombud@telge.se Dessutom finns en dataskyddssamordnare inom respektive dotterbolag som agerar som en förlängd arm åt dataskyddsombudet.

Telgekoncernen och dess dotterbolag är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.


Besök http://www.telge.seför mer information om Telgekoncernen.